Blog
Povinná výbava motocyklu Povinná výbava motocyklu
Tak, jako existuje povinná výbava pro automobily, je rovněž nutná výbava i pro motocykly. Víc aktuálních informací od 13.9.2021 najdete v našem článku... číst celé
Čistírna CLEANGREEN Čistírna CLEANGREEN
Chcete si nechat profesionálně vyčistit kombinézu, kožené moto kalhoty, nebo třeba textilní motorkářskou bundu? Máme pro vás tip na čistírnu CLEANGREE... číst celé
Chceš mít svůj vlastní Motosekáč ?
14.06.2019 Spolupráce
Chceš mít svůj vlastní Motosekáč ?
Nabízíme možnost spolupráce formou franchisingu. Minimální investice, žádná konkurence, pohodová práce. číst celé
Zobrazit všechny články


 

  1. Úvod
  2. VŠE O NÁKUPU
  3. Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti

Motosekáč ® Monika Schillerová
se sídlem Tilhonova 8, 627 00 Brno
identifikační číslo: 75716429
zapsané u Živnostenského úřadu města Brna
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.motosekac.cz

⦁ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

⦁ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní Motosekáč ® Tilhonova 8, 627 00 Brno,
Monika Schillerová, identifikační číslo: 75716429, dle živnostenského rejstříku: Antonínská 244/39, 664 64,
Dolní Kounice (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce
umístěné na internetové adrese www.motosekac.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím
rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
⦁ Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od
prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
⦁ Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v
kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
⦁ Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní
podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
⦁ Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

⦁ UŽIVATELSKÝ ÚČET
⦁ Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého
uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále
jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět
objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
⦁ Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě
všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím
považovány za správné.
⦁ Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat
mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
⦁ Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
⦁ Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než
nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních
podmínek).
⦁ Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu
hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

⦁ UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
⦁ Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající
není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku
se nepoužije.
⦁ Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů
za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží
zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou
přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
⦁ Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o
způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České
republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva
na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného
zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy
kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle
předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží
prodávajícímu uhradit.
⦁ Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový
formulář obsahuje zejména informace o:
⦁ objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku
webového rozhraní obchodu),
⦁ způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
⦁ informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
⦁ Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které
do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé
při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále
jen „elektronická adresa kupujícího“).
⦁ Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,
předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například
písemně či telefonicky).
⦁ Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež
je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
⦁ Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady
vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž
tyto náklady se neliší od základní sazby.

⦁ CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
⦁ Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
⦁ v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Tilhonova 8, 627 00 Brno;
⦁ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
⦁ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.202372603/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen
„účet prodávajícího“);
⦁ bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;
⦁ bezhotovostně platební kartou;
⦁ v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
⦁ prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.
⦁ Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním
zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené
s dodáním zboží.
⦁ Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6
obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
⦁ V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
⦁ V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit
kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
⦁ Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení
objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
⦁ Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
⦁ Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.
Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu
po uhrazení ceny zboží a zašle jej v na adresu kupujícího.

⦁ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
⦁ Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní
smlouvy o dodávce:
⦁ zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
⦁ zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo
po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
⦁ zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné
vrátit poté, co jej kupující porušil, a
⦁ zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující
porušil.
⦁ Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo
od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba
odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
⦁ poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány
samostatně,
⦁ poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
⦁ první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
⦁ Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních
podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím na internetových stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné
na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@motosekac.cz.
⦁ V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá
prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy,
ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud
kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.
⦁ V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude
souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu
kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
⦁ Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
⦁ V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní
smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby
převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
⦁ Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím
uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá
darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu
vrátit i poskytnutý dárek.

⦁ PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
⦁ V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko
a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
⦁ Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je
kupující povinen převzít zboží při dodání.
⦁ V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než
bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním
zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
⦁ Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě
jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena
práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných
právních předpisů.
⦁ Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího,
jsou-li prodávajícím vydány.

⦁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
⦁ Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
⦁ Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního
obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními
vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování
digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu
kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
⦁ Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,
že věc:
⦁ odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,
interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
⦁ je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
⦁ je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
⦁ Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
⦁ je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob,
právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
⦁ věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti,
odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s
ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci,
zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v
době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo
že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
⦁ je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může
kupující rozumně očekávat, a
⦁ věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před
uzavřením kupní smlouvy.
⦁ Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením
kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní
smlouvy výslovně souhlasil.
⦁ Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla
podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla
montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní
poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s
digitálními vlastnostmi.
⦁ Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže
to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v
případě, že vadu vytkl oprávněně.
⦁ Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu
poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných
aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby
si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich
dostupnost upozorněn
⦁ po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou
tuto dobu,
⦁ po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah
nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci,
povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při
uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
⦁ Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní
smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní
smlouvy výslovně souhlasil.
⦁ Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku
neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na
důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v
návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány
soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2
obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány
vadně.
⦁ Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě
věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního
obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne
nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z
vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro
vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
⦁ Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci
bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým
nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s
ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
⦁ Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné
obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme
prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s
povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
⦁ Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
⦁ prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 obchodních podmínek,
⦁ se vada projeví opakovaně,
⦁ je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
⦁ je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době
nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
⦁ Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 7.14 obchodních
podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že
věc odeslal.
⦁ Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je
v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k
provedení opravy.
⦁ S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci
v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků
nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při
uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely
poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení
opravy.
⦁ Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do
třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném
nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím
k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.
⦁ Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit
nebo požadovat přiměřenou slevu.
⦁ Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost
se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
⦁ Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese: Motosekáč,
Tilhonova 8, 627 00 Brno, telefonicky na čísle 774142132 či elektronickou poštou na adrese
info@motosekac.cz.
⦁ Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto
práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba
vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno
včas.
⦁ Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád
prodávajícího.
⦁ Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také
záruku za jakost.

⦁ DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
⦁ Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
⦁ Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1
písm. n) občanského zákoníku.
⦁ Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné
zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
⦁ K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se
sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu
pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné
využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
⦁ Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová
adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
⦁ Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k
prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své
působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro
ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad
dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů.
⦁ Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

⦁ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
⦁ Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení
GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

⦁ ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
⦁ Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění
pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní
číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
⦁ Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.

⦁ DORUČOVÁNÍ
⦁ Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

⦁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
⦁ Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,
že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem,
zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež
by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové
vztahy (Řím I).
⦁ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto
neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
⦁ Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není
přístupná.
⦁ Součást obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
⦁ Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Motosekáč, Tilhonova 8, 627 00 Brno, adresa elektronické pošty
info@motosekac.cz, telefon 774142132. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.
V Brně dne 3.1.2023

 

 

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy
Zákazník / odesílatel:
Jméno a příjmení: …...............................................................................................
Bydliště: …...............................................................................................
E-mail: …...............................................................................................
Telefonní číslo: …...............................................................................................

Prodávající / adresát:
Motosekáč
Monika Schillerová
IČ: 75716429
Tilhonova 8, 62700 Brno
www.motosekac.cz

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,
dne …................... jsem s vámi uzavřel/a kupní smlouvu prostřednictvím internetu na zboží z objednávky číslo….............................
Tímto využívám svého zákonného práva a odstupuji od této kupní smlouvy, která se týká zboží uvedeného v přiloženém daňovém dokladu (kopii). Vracené zboží i daňový doklad (nebo jeho kopii) posílám zpět s tímto dopisem zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ................. Kč na můj bankovní účet číslo: ………….................................. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

Poznámka:
Odstoupení od smlouvy je nutné vlastnoručně podepsat. Doporučujeme vytisknout ve dvou kopiích - jedna pro prodejce a druhá pro vás k uschování pro případ sporu.
V ..................................................
dne...............................................

Vlastnoruční podpis ….......................................................
Přílohy: Doklad o koupi (nebo jeho kopie).